10 September 2014

KUASA MAJLIS SYURA ULAMA DAN PRESIDEN PAS DI BAWAH PERLEMBAGAAN PAS

KENYATAAN RASMI
LAJNAH UNDANG-UNDANG DAN HAK ASASI (LUHAM) PAS PUSAT

BERKENAAN KUASA MAJLIS SYURA ULAMA DAN PRESIDEN PAS DI BAWAH PERLEMBAGAAN PAS

Lajnah Undang-undang dan Hak Asasi Manusia PAS Pusat (LUHAM) telah bermesyuarat pada 8hb September 2014 bagi membincangkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Syura Ulama ( MSU ) pada 7 September 2014. Setelah berbincang dan meneliti segala peruntukan yang terkandung di dalam Perlembagaan PAS termasuk peruntukan-peruntukan tertentu yang dirujuk oleh MSU di dalam kenyataan rasmi tersebut, LUHAM sebulat suara bersetuju supaya suatu kenyataan rasmi dibuat bagi menyatakan pandangan LUHAM berkenaan isu yang dibangkitkan dalam kenyataan rasmi MSU tersebut.


LUHAM berpendapat bahawa walaupun Fasal 8 (1) (a) Perlembagaan PAS memberi kuasa kepada MSU untuk menghurai, menjelaskan dan menafsirkan mana-mana peruntukan perlembagaan di dalam Perlembagaan PAS sepertimana yang dinyatakan oleh MSU di dalam kenyataan rasmi badan itu, namun terdapat dua (2) prasyarat yang perlu dipenuhi sepertimana yang dinyatakan di Fasal 88 (1) Perlembagaan PAS iaitu perlunya ada perselisihan faham dan adanya rujukan secara rasmi kepada MSU terlebih dahulu.



Kemudiannya, jika dilihat kepada Fasal 8 (1) (a) tersebut, peruntukan itu juga menyebut bahawa kuasa menghurai, menjelas dan menafsirkan mana mana peruntukan Perlembagaan PAS itu hanya timbul jika timbulnya kesamaran mengenai maksud dan tujuan mana-mana peruntukan Perlembagaan tersebut.



Dengan tidak menafikan kewujudan kuasa MSU bagi menghurai, menjelas dan menafsirkan mana mana peruntukan Perlembagaan PAS jika timbulnya kesamaran, LUHAM juga berpendapat menjadi satu keperluan juga bagi MSU benar-benar mengetahui dan memahami kaedah-kaedah penafsiran sesuatu Perlembagan supaya apa-apa tafsiran yang diberikan adalah lebih tepat, munasabah dan memenuhi ruh, matan dan niat perlembagaan itu sendiri.



LUHAM berpendapat tidak salah bagi MSU sepatutnya merujuk kepada LUHAM bagi membantu MSU dalam melaksanakan kuasa yang diberi kepadanya untuk menghurai, menjelas dan menafsir peruntukan dalam Perlembagaan PAS kerana LUHAM adalah lajnah yang telah diamanahkan oleh parti di dalam apa-apa urusan perundangan dan berdasarkan amalan yang berlaku di dalam PAS, segala persoalan undang-undang yang melibatkan parti termasuk dalam memahami peruntukan undang-undang termasuk Perlembagaan parti rujukan lazimnya diajukan kepada LUHAM terlebih dahulu.



Bagi tujuan kenyataan rasmi ini, LUHAM akan menyentuh tentang dua (2) perkara iaitu isu:-



A) Kuasa MSU berdasarkan Perlembagaan PAS; dan



B) Kuasa Presiden PAS yang dikatakan oleh MSU sebagai pihak yang mempunyai kuasa pemutus di bawah Fasal 26 (1) (a) Perlembagaan PAS.



ISU PERTAMA



1. Mengenai isu pertama iaitu berkaitan isu bidangkuasa dan kuasa MSU : LUHAM ingin menyatakan bahawa jika dilihat kepada Perlembagaan PAS, kewujudan MSU adalah terhad bagi melaksanakan hasrat berikut iaitu bagi menjamin kekuasaan PAS yang diperuntukan dalam Fasal 7 (2) dan badan-badan yang diberikan kuasa oleh Muktamar PAS tidak keluar dari kehendak-kehendak yang diperuntukan dalam Fasal 7 (1) Perlembagaan PAS dan juga tidak berlawanan dengan dasar PAS (Lihat Fasal 8 (1) Perlembagaan PAS). Adapun kuasa-kuasa MSU diperuntukan di dalam Fasal 8 (1) (a) hingga (c) Perlembagaan PAS.



2. Telah menjadi pengetahuan umum bahawa MSU (di atas sebab yang hanya diketahui oleh badan itu) telah turutsama terlibat dalam isu pemilihan calon MB Selangor. Ini boleh dilihat dalam beberapa kenyataan rasmi yang dibuat oleh MSU berhubung perkara tersebut. Persoalan yang timbul adalah, adakah Perlembagaan PAS memberi kuasa kepada MSU untuk berbuat demikian?



3. LUHAM berpendapat MSU, dengan penuh hormat, telah bertindak melampaui kuasanya apabila badan itu membuat keputusan dalam isu yang melibatkan pelantikan MB Selangor. Alasan LUHAM adalah seperti berikut.



4. Isu pelantikan MB Selangor tidak melibatkan perkara yang bertentangan dengan kehendak-kehendak Fasal 7 (1) Perlembagaan PAS dan juga tidak berlawanan dengan dasar PAS. Satu fakta yang tidak dipertikaikan adalah PAS telah bersetuju mengadakan tahaluf atau kerjasama dengan Pakatan dan kerjasama tersebut telah disahkan oleh Muktamar PAS dan sehingga kini tidak pernah dibatalkan. Menurut Fasal 7 (1) Perlembagaan PAS, kekuasaan PAS adalah dipegang oleh Muktamar PAS. Memandangkan Muktamar PAS, sebagai kuasa tertinggi dalam PAS, telah memutuskan bahawa PAS bertahaluf dengan Pakatan maka tidak dapat tidak, di dalam apa sahaja tindakan dan keputusannya, maka MSU mahupun PAS mesti bertindak selari dengan ketetapan Mukamar PAS tersebut.



5. Isu pokok yang berbangkit dalam isu MB Selangor ini adalah Presiden telah membuat ketetapan untuk menghantar nama daripada PAS sebagai calon MB (yang kemudiannya disokong oleh MSU). Sedangkan, Presiden sendiri sebelum ini telah menyatakan bahawa PAS tidak akan menuntut jawatan MB Selangor memandangkan ia adalah milik PKR. LUHAM percaya ini adalah berdasarkan kepada ketetapan Muktamar yang memutuskan bahawa PAS bertahaluf dengan Pakatan. Justeru, apabila nama ADUN PAS turut dicalonkan sebagai MB Selangor, tidakkan ia menyalahi perjanjian PAS di dalam Pakatan itu sendiri? Tidakkah perlanggaran ini menjurus kepada pelanggaran keputusan Muktamar itu sendiri? Oleh itu, LUHAM berpendapat tidak wujud sebarang perselisihan faham dalam hal keputusan Muktamar ini yang perlu kepada tafsiran oleh MSU.



6. Isu pelantikan MB Selangor juga tidak melibatkan keperluan untuk MSU menghurai, menjelas dan menafsirkan mana-mana peruntukan Perlembagaan PAS. Maka LUHAM tidak nampak apakah keperluan atau justifikasi untuk MSU terlibat dalam perkara yang tidak termasuk dalam bidangkuasa badan tersebut sebagaimana yang digariskan dalam Perlembagaan PAS.



7. Hatta, jika MSU berpendapat isu pelantikan MB Selangor ini melibatkan perselisihan faham dan pendapat tentang tafsiran Perlembagaan PAS berdasarkan Fasal 88 (1) Perlembagaan PAS, badan itu hanya boleh bertindak sekiranya ada rujukan dibuat kepada badan itu. 



8. Di dalam bahasa perundangan, kuasa MSU adalah kuasa atas rujukan (“referral”) dan bukan kuasa "of first instance" atau kuasa yang sedia ada (inherent). Dengan ketiadaan perselisihan faham dan pendapat tentang tafsiran Perlembagaan PAS berhubung isu pelantikan MB Selangor dan dengan ketiadaan rujukan dibuat oleh Ahli Jawatankuasa PAS Pusat kepada MSU bagi MSU menafsir Perlembagaan PAS, maka, tindakan MSU mencampuri isu pelantikan MB Selangor itu, dengan hormat, adalah “non-starter”.



9. Apa yang jelas isu mengenai pelantikan MB Selangor adalah melibatkan isu penyusunan, pengaturan dan perlaksanaan strategi politik yang jelas di bawah bidangkuasa Ahli Jawatankuasa PAS Pusat sepertimana yang diperuntukan di bawah Fasal 26 (9) (a) Perlembagaan PAS.



10. LUHAM kembali merujuk kepada dua (2) prasyarat di dalam Fasal 88 (1) Perlembagaan PAS yang tidak pun dipenuhi sebelum MSU mengeluarkan penafsiran tersebut. Ini adalah kerana kuasa Presiden adalah jelas dinyatakan secara bertulis di dalam Fasal 26 Perlembagaan PAS. Oleh itu, jika MSU ingin menambah kuasa Presiden yang tidak dinyatakan secara bertulis di dalam perlembagaan, maka perlulah dibuat pindaan perlembagaan bagi tujuan tersebut di dalam Muktamar.



ISU KEDUA



11. Isu ini melibatkan kuasa Presiden dalam kerangka Perlembagaan PAS. LUHAM merasa terpanggil untuk membuat kenyataan rasmi berkenaan isu kedua ini kerana LUHAM berpendapat MSU, dengan penuh hormat, telah membuat kenyataan yang tidak tepat mengenai kuasa Presiden dalam kenyataan rasmi MSU yang dibuat pada 7hb September 2014.



12. Dalam kenyataan rasminya itu, MSU menyatakan bahawa Presiden PAS mempunyai kuasa pemutus dalam apa jua perkara yang melibatkan kepentingan parti berdasarkan Fasal 26 (1) Perlembagaan PAS. Dalam konteks isu pemilihan MB Selangor, kenyataan MSU itu boleh difahami bahawa kuasa Presiden sebagai kuasa pemutus termasuk kuasa beliau membuat keputusan memutuskan siapakah calon MB Selangor yang beliau rasakan wajar diangkat kepada D.Y.M.M Sultan Selangor dan keputusan beliau itu adalah mewakili keputusan PAS dan tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak dalam PAS. Dengan perkataan lain kuasa pemutus Presiden yang ditafsirkan oleh MSU adalah termasuk kuasa membuat apa-apa keputusan tanpa bermesyuarat atau berunding dengan anggota angota permesyuaratan dalam Jawatankuasa Kerja PAS Pusat.



13. Dalam konteks fakta kes yang melatari kenyataan MSU itu, MSU berpendapat meskipun selepas mesyuarat pada 17hb dan 25hb Ogos 2014 Jawatankuasa Kerja PAS Pusat telah bermesyuarat dan membuat keputusan berhubung isu pelantikan MB Selangor, sebarang keputusan oleh Presiden secara bersendiri tanpa merujuk dan tanpa mesyuarat dengan Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat selepas kedua-dua tarikh tersebut termasuk membuat keputusan yang sama sekali berbeza dari segi matan dan ruh keputusan pada kedua-dua tarikh tersebut adalah sah dan mesti dipatuhi.



14. Lanjutan dari kuasa pemutus Presiden yang ditafsirkan oleh MSU tersebut, maka MSU juga menyatakan bahawa adalah menjadi kewajipan bagi ahli-ahli Jawatankuasa PAS Pusat menjalankan arahan dan tugas oleh Presiden tersebut sebagaimana yang diperuntukan di dalam Fasal 26 (9) (m) Perlembagaan PAS.



15. Dengan penuh hormat, LUHAM berpendapat, tafsiran yang diberikan oleh MSU berkenaan kuasa Presiden tersebut dibuat atas premis yang salah maka kenyataan yang keluar dari premis yang salah itu amat amat sukar untuk dipertahankan.



16. Kenyataan MSU berhubung kuasa pemutus Presiden tersebut dibuat atas premis jawatan Presiden dalam Perlembagaan PAS adalah satu jawatan yang berdiri secara sendiri dan terpisah dengan Jawatankuasa Kerja PAS Pusat. Kenyataan MSU malangnya bertentangan sama sekali dengan peruntukan-peruntukan yang terdapat dalam Perlembagaan PAS dan juga bertentangan dengan ruh, matan dan niat Perlembagaan PAS itu sendiri.



17. LUHAM berpendapat tidak wujud apa-apa peruntukan dalam Perlembagaan PAS mengenai jawatan Presiden secara bersendiri. Sebaliknya jawatan Presiden PAS adalah termasuk dalam Fasal 26 Perlembagaan PAS iaitu dibawah kepala "Tugas-Tugas Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat". 



18. Jika dilihat kepada Fasal 26 tersebut, adalah jelas bahawa jawatan Presiden diletakkan di bawah satu bumbung Jawatankuasa Kerja PAS Pusat di mana Presiden adalah salah satu anggota Jawatankuasa Kerja PAS Pusat tersebut disamping Timbalan Presiden, Naib-naib Presiden, Setiausahan Agung, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihanraya dan ahli-ahli Jawatankuasa Kerja yang dipilih dalam Muktamar PAS dan dilantik berdasarkan Perlembagaan PAS.



19. Fasal 25 (1) Perlembagaan PAS secara jelas menyatakan keanggotaan Jawatankuasa Kerja PAS Pusat di mana salah seorang anggota Jawatankuasa Kerja tersebut adalah Presiden PAS.



20. Berdasarkan Fasal 25 dan 26 Perlembagaan PAS tersebut, adalah jelas niat penggubal Perlembagaan PAS adalah tidak memisahkan jawatan Presiden dari Jawatankuasa Kerja PAS Pusat dan bertolak dari hal tersebut, idea bahawa Presiden mempunyai kuasa pemutus dalam apa jua perkara dengan mengenepikan anggota-anggota permesyuaratan Jawatankuasa Kerja PAS Pusat adalah suatu yang amat asing dalam PAS dan secara jelas tidak mengikuti peruntukan jelas, ruh dan niat Perlembagaan PAS .



21. Memandangkan jawatan Presiden termasuk dalam Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, Perlembagaan PAS mempromosi prinsip konsultasi dan permesyuaratan dalam Jawatankuasa Kerja PAS Pusat maka apa sahaja peruntukan yang menggariskan kuasa dan peranan Presiden dalam Perlembagaan PAS harus dibaca atas prinsip yang dinyatakan tersebut.



22. Apatah lagi, Fasal 27 (5) Perlembagaan PAS sendiri mengesahkan bahawa Dewan Harian (di mana Presiden sendiri adalah termasuk di dalam Dewan Harian) hanya melaksanakan tugas-tugas yang diperturunkan kuasanya oleh Jawatankuasa Kerja PAS Pusat. Oleh itu, mana mungkin ahli-ahli Dewan Harian melangkaui tugas-tugas yang diperturunkan oleh Jawatankuasa Kerja PAS Pusat kepadanya.



23. LUHAM juga berpendapat apa sahaja peruntukan mengenai kuasa dan peranan Presiden harus dibaca secara harmoni dengan peruntukan lain dalam Perlembagaan PAS bagi mencapai hasrat dan prinsip yang digariskan tersebut.



24. Oleh itu LUHAM berpendapat bahwa MSU, dengan penuh hormat, telah tersilap menyatakan bahawa kuasa Presiden di bawah Fasal 26 (1) (a) Perlembagaan PAS adalah satu kuasa pemutus yang secara tersiratnya satu kuasa yang bersifat mutlak atau “veto”. Dengan lain perkataan, jika kita menerima tafsiran MSU tersebut, Presiden mempunyai kuasa membuat apa-apa keputusan di luar mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat sekaligus menjadikan peranan Jawatankuasa Kerja PAS Pusat tidak lagi relevan.



25. Hakikat bahawa Presiden sewajarnya mengamalkan prinsip permesyuaratan dan konsultasi dengan anggota-angota lain dalam Jawatankuasa Kerja PAS Pusat boleh dilihat dalam beberapa peruntukan lain dalam Perlembagaan PAS Pusat. 



26. Sebagai contoh di dalam Fasal 26 (1) (c), meskipun ia termasuk dalam peruntukan mengenai kuasa Presiden, Fasal tersebut menyatakan bahawa persetujuan mesyuarat Kerja PAS Pusat perlu diperolehi dalam pelantikan jawatan jawatan tertentu dalam PAS.



27. Jika dilihat kepada tugas-tugas yang diamanahkan kepada Timbalan Presiden PAS dan Naib-naib Presiden PAS sepertimana yang diperuntukan masing masing di bawah Fasal 26 (2) (a) dan (3) (a) Perlembagaan PAS adalah bagi membantu tugas-tugas Presiden. Bagaimanakah Timbalan Presiden dan Naib-naib Presiden boleh menjalankan peranan mereka bagi membantu Presiden bagi membuat atau mencapai satu keputusan jika mereka tidak dilibatkan dalam mesyuarat bagi membuat satu-satu keputusan bagi kepentingan parti?



28. Begitu juga jika dilihat kepada Fasal 27 iaitu peruntukan mengenai tugas-tugas Jawatankuasa Harian PAS Pusat, yang mana Presiden salah seorang anggota Jawatankuasa Harian tersebut, adalah jelas di bawah Fasal 27 (6) Perlembagaan PAS, diperuntukan "semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh Jawatankuasa ini mengikut ceraian (1) , (2), (3) dan (4) fasal ini hendaklah dimaklumkan dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja PAS Pusat.”



29. LUHAM berpendapat, berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan di atas dan juga peruntukan yang dinukilkan di atas, adalah jelas bahawa jawatan Presiden tidak mempunyai kuasa pemutus di luar mesyuarat atau tanpa bermesyuarat dengan Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat terlebih dahulu mengenai apa sahaja perkara sehingga ke tahap Presiden tidak perlu mengendahkan atau memanggil atau mengadakan mesyuarat terlebih dahulu dengan anggota-anggota lain di dalam Jawankuasa Kerja PAS Pusat. 



30. Berdasarkan kepada Fasal 27 (6) Perlembagaan PAS yang dinyatakan di atas, adalah jelas dinyatakan bahawa keputusan Dewan Harian yang merangkumi Presiden, Timbalan Presiden, Naib-naib Presiden, Setiausaha Agung dan sebagainya perlu membawa keputusan mereka kepada Jawatankuasa kerja PAS Pusat untuk kelulusan. Justeru, adalah aneh sekali apabila Presiden secara tiba-tiba boleh bertindak seorang diri melangkaui kuasa Dewan Harian mahupun kuasa Jawatankuasa Kerja PAS Pusat yang menurunkan kuasa kepadanya. Lebih-lebih lagi, keputusan mengenai mencalonkan calon MB di kalangan ADUN PAS juga dibuat tanpa memaklumkan perkara itu terlebih dahulu kepada ahli-ahli Dewan Harian yang lain.



31. LUHAM berpendapat sebarang tafsiran yang membenarkan Presiden bertindak hingga ke tahap yang dinyatakan tersebut adalah bercanggah dengan ruh, matan dan niat Perlembagaan PAS. 



32. LUHAM juga berpendapat jawatan Presiden dalam PAS adalah berkonsep "Constitutional Presidency" (Presiden Berperlembagaan) iaitu kuasa dan peranannya dihadkan oleh Perlembagaan maka sebarang tafsiran yang keluar dari konsep atau doktrin tersebut adalah tafsiran yang amat asing dan tidak boleh dipertahankan ("unsustainable"). 



33. Sayugia dinyatakan di sini, dalam menafsirkan Perlembagaan khususnya yang menyentuh isu kuasa dan bagaimana kuasa itu dilaksanakan nasihat dari Lord Acton yang dinukilkan oleh Almarhum Y.M Raja Azlan Shah dalam kes Sri Lempah Enteprise v Pentadbir Tanah Wilayah Persekutuan amat relevan untuk diperhati " Power corrupts and absolute power corrupts absolutely".



34. LUHAM juga ingin merujuk kepada petikan Kertas Pindaan Perlembagaan PAS pada tahun 1983 di mana pindaan telah dibuat untuk tidak memusatkan kuasa kepada Presiden (secara bersendirian atau tanpa bermesyuarat dan mencapai persetujuan dengan Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat terlebih dahulu). Pindaan dibuat untuk mengubahsuai beberapa perkara yang berkaitan dengan tugas Presiden untuk mewujudkan tanggungjawab bersama dan berasaskan syura dalam mengendalikan urusan parti dan menghapuskan pemusatan kuasa kepada individu yang boleh menghalang segala langkah dan tindakan yang boleh diambil melalui syura.



35. Penjelasan yang diberikan oleh LUHAM ini dibuat demi kebaikan parti dalam jangka masa yang panjang. LUHAM khuatir kita akan membuat duluan (precedent) yang tidak baik kepada generasi selepas ini yang memungkinkan mereka mengikut duluan ini tanpa usul periksa yang akhirnya membuatkan parti huru-hara dan hilang integritinya sebagai parti yang berprinsip dan Jemaah yang berdisiplin.



36. LUHAM sama sekali tidak merendahkan ketinggian MSU dalam PAS. Namun sebagai lajnah yang diamanahkan dalam isu-isu perundangan, maka adalah menjadi tanggungjawab LUHAM untuk memberi pandangan atau menegur sesuatu yang dilihat melanggar peruntukan perlembagaan yang kita semua sepakati bersama, walaupun teguran ini agak pahit untuk ditelan.



37. Kenyataan rasmi ini adalah mewakili LUHAM di mana ahli lajnahnya secara kolektif bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala keputusan, pandangan dan komentar seperti yang dinyatakan di sini.



Sekian, terima kasih.



Bertarikh pada 9hb September 2014.



Yang menjalankan amanah,

ABANG AHMAD KARDEE ABANG MASAGUS
Setiausaha
Lajnah Undang-Undang Dan Hak Asasi PAS Pusat

ASSAULT ON FREEDOM OF SPEEECH BY USING SEDITION ACT 1948 MUST BE STOPPED IMMEDIATELY!

PRESS RELEASE
DEPARTMENT OF LEGAL AND HUMAN RIGHTS (JUHAM)
DEWAN PEMUDA PAS MALAYSIA

02 September 2012



1). JUHAM deplores the astounding spate of prosecutions under the archaic and draconian Sedition Act 1948 that the government has made in recent weeks.

2). We are witnessing not only Prime Minister Dato Seri Mohd Najib has clearly backtracked on his earlier pledge in July 2012 to abolish Sedition Act, but the recent series of prosecution has reached a critical level when even an academician like Associate Professor Dr Azmi Sharom of University of Malaya (UM) who expresses his honest opinion on the issue which relates to the subject on which he is engaged in his professional capacity also cannot be tolerated and deemed as seditious.

3). We in PAS have long advocated for the immediate abolishment of this law not only because it was a legacy of British colonial, but the most crucial reason is because this legislation is a repressive and archaic law that undermines democratic institutions and is an affront to human dignity and fundamental liberties as enshrined in the Federal Constitution. If we bother to read the provisions of the Act, we will find that the Act, especially in Section 3 and Section 4, is couched with broad and vague wordings in defining “seditious tendency” and enough to catch any statement or speech which has a tendency to question or criticize the government about its policies or actions as falling within the ambit of the offences provided for in Section 4 of the Act.

4). Therefore, any criticism aimed at the government, its institutions and its policies, irrespective of the intention or the context in which the criticism is made, is capable of having seditious tendencies under the Act and we are not surprised the government has been continuously using the Act to stifle legitimate criticisms against the government and the ruling party.

5). JUHAM also wants to reiterate that the abolishment of Sedition Act will not jeopardize the inter-racial harmony and stability that this country has enjoyed for decades as claimed by certain quarters. We, in fact, have sufficient provisions in Penal Code to deal with the crime of inciting hatred and religious and racial disharmony such as Section 298 (Uttering words, etc. with deliberate intent to wound the religious feelings of any person), Section 298A (Causing etc, disharmony, disunity, or feelings or enmity, hatred or ill-will, or prejudicing, etc., the maintenance of harmony or unity, on grounds of religion), Section 499 (Defamation), Section 504 (Intentional insult with intent to provoke a breach of the peace) and Section 505 (Statements conducing to the public mischief).

6). JUHAM calls on the Malaysian Government to immediately cease and stop using the Sedition Act to silence dissenting opinions and criticism as this is a blatant assault on freedom of speech guaranteed by the Federal Constitution. For Malaysia to progress, we must accept that the peaceful expression of views, even those that are not always palatable, as a legitimate part of the democratic process that must be upheld and protected by all of us.

Yours faithfully,
NORAZMIR ZAKARIA
Director,
Department of Legal and Human Rights
Of PAS Youth

2 September 2014

BOLEHKAH DUN SELANGOR DIBUBAR ?


Oleh : Mohamed Hanipa Maidin

Ramai yang bertanya saya tentang soalan di atas ? Saya menjawab DUN Selangor boleh dibubarkan dan juga tidak boleh dibubarkan bergantung bila Dun itu ingin dibubarkan. Ulasan saya dalam kolum ini hanya semata mata dari persepektif undang undang dan amalan demokrasi berparlimen ala wesminster. 

Mengapa saya kata boleh dibubar Dun Selangor dan mengapa saya kaitkan dengan masa ? Pada hemat saya Dun Selangor boleh dibubarkan selepas Tan Sri Khalid Ibrahim ( TSKI ) dipecat dari bekas partinya ,PKR sehingga tempoh sebelum dua orang Adun dari Pas iaitu Adun Hulu Kelang dan Adun Morib menyatakan secara terbuka bahawa mereka menyokong Datin Sri Wan Azizah Wan Arifin ( WAWI ) sebagai Menteri Besar Selangor bersama sama 28 orang Adun lain dari DAP dan PKR.

Dalam tempoh masa yang saya nyatakan tersebut keadaan Kerajaan Selangor amat tidak menentu di mana wujudnya seorang MB iaitu TSKI yang tidak berparti dan juga tidak mendapat sokongan majoriti di dalam DUN Selangor . Dalam masa yang sama juga tidak juga wujud mana mana calon dari mana mana parti politik di DUN Selangor yang mendapat sokongan majoriti adun-adun untuk ditabalkan menjadi MB Selangor yang baru menggantikan TSKI.

Di atas senario yang saya nyatakan itu bagi saya jika Y.M Sultan Selangor diandaikan memperkenankan permintaan dari TSKI, jika ada permintaan tersebut dibuat, untuk DUN Selangor dibubar ia bukanlah suatu yang salah di sisi undang undang dan Perlembagaan Negeri Selangor kerana jelas wujudnya keadaan yang tidak menentu tentang status Kerajaan Selangor yang memang mewajarkan pembubaran DUN Selangor. Dan jika itu berlaku bagi saya ia bukan salah Y.M Sultan sebaliknya salah Pakatan Rakyat kerana mereka gagal mencapai satu persetujuan atau konsensus dengan kadar segera bagi mencalonkan calon yang mendapat sokongan majoriti untuk menjadi MB Selangor menggantikan TSKI.

Sebenarnya ramai penganalisa politik dan undang undang merasa hairan mengapakah dalam keadaan TSKI telah dipecat dari partinya Pakatan Rakyat gagal mencapai kata sepakat untuk melantik calon pengganti TSKI sekaligus meletakkan sebuah Kerajaan yang asalnya diperintah oleh Pakatan dengan kekuatan dua pertiga majoriti tiba tiba berisiko tinggi untuk dibubarkan begitu sahaja. Dan jika itu berlaku Pakatan hanya berhak menyalahkan dirinya sendiri .

Dalam hal ini nampaknya tindakan dua orang Adun Pas yang menyokong WAWI sebagai calon MB meskipun tidak digemari oleh orang orang Pas sendiri dan malahan ada yang melabelkan mereka sebagai pengkhianat, sedikit sebanyak membantu Pakatan keluar dari keadaan tidak menentu yang mewajarkan Y.M Sultan untuk membubarkan DUN Selangor. Mungkin dua Adun Pas itu yang mungkin dihakimi sebagai pengkhianat parti pada masa ini tidak mustahil akan pula dinobatkan sebagai hero atau wira oleh generasi akan datang ? 

Apabila dua Adun itu dilaporkan menggunakan keputusan muktamar Pas yang telah bersetuju mempertahankan Pakatan Rakyat sebagai justifikasi tindakan mereka , agak sukar juga untuk menyalahkan mereka begitu sahaja kerana ramai juga yang boleh menerima hujah mereka bahawa apa yang mereka lakukan adalah dalam kerangka ingin mempertahankan Pakatan sebagai mana yang dikehendaki oleh Muktamar Pas. 

Itu senario sebelum 2 Adun Pas itu menyokong WAWI. Bagi saya selepas dua Adun Pas itu menyokong WAWI sebagai calon MB Selangor ditambah pula dengan keputusan Majlis Presiden Pakatan Rakyat yang bersetuju WAWI sebagai calon tunggal yang akan dibawa kepada Sultan untuk diperkenankan sebagai MB baru Selangor isu pembubaran DUN Selangor tidak timbul lagi. 

Dari perpesktif undang undang dan Perlembagaan Negeri Selangor, Sultan tidak mempunyai pilihan selain memperkenankan WAWI sebagai MB Selangor kerana secara jelas beliau kini mendapat sokongan dua pertiga ahli dewan untuk ditabalkan sebagai MB Selangor yang baru. Memandangkan negara kita mengamalkan doktrin Raja Berperlembagaan adalah jelas Y.M Sultan tidak mempunyai kuasa mutlak untuk menolak cadangan WAWI sebagai MB Selangor kerana Raja Berperlembagaan hanya dibenarkan melaksanakan kuasanya di dalam kerangka perlembagaan. 

Dalam kerangka Perlembagaan satu satunya faktor yang mengekang Y.M Sultan dari memperkenankan permintaan atan cadangan Pakatan untuk melantik WAWI menjadi MB adalah sekiranya beliau tidak mendapat sokongan majoriti. Apabila WAWI jelas telah mendapat sokongan majoriti ahli dewan maka kekangan itu tidak wujud lagi sekaligus Y.M Sultan, dengan penuh hormat, tidak mempunyai pilihan selain merestui dan memperkenan WAWI sebagai MB Selangor yang baru.

Atas dasar itu jika benar laporan yang menyatakan TSKI berhasrat ingin berjumpa Sultan hatta berjumpa Sultan di luar negara bagi meminta dibubarkan Dun bagi saya tindakan itu bukan sahaja tidak sah dan tidak bertanggungjawab malahan ia suatu yang "purely nonsense" di sisi undang undang dan sistem demokrasi berparlimen wesminster yang diamalkan di negara ini.

GANTUNG KESEMUA PROSIDING TATATERTIB KE ATAS MAHASISWA SEHINGGA UNDANG-UNDANG DIPINDA

KENYATAAN MEDIA 
JABATAN UNDANG-UNDANG DAN HAK ASASI MANUSIA (JUHAM)
DEWAN PEMUDA PAS MALAYSIA



Jabatan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Dewan Pemuda PAS Malaysia (JUHAM) memandang serius siri tindakan keras yang diambil oleh pihak berkuasa tatatertib di beberapa institusi pengajian tinggi awam (IPTA) di negara ini seperti Universiti Malaya (UM), Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) yang mutakhir ini mengenakan pertuduhan bermotifkan politik tatatertib ke atas pemimpin dan aktivis mahasiswa. 

Bagi mahasiswa UM, UMS dan kesemua IPTA lain kecuali UiTM, kes-kes tatatartib adalah dibicarakan di bawah kaedah-kaedah tatatertib pelajar di setiap IPTA terbabit yang digubal berdasarkan Seksyen 16C Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AUKU). Manakala bagi UiTM, kaedah tatatertib yang digunakan adalah digubal dibawah Seksyen 6 Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 (Akta 174)

Merujuk kepada perkara di atas, JUHAM dengan ini mendesak Kementerian Pendidikan dan pengurusan kesemua IPTA supaya menggantung kesemua prosiding tatatertib yang sedang berjalan ke atas mahasiswa-mahasiswa sehingga suatu pindaan besar-besaran di buat ke atas kesemua kaedah-kaedah tataertib yang digunapakai dan juga peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan tatartib pelajar samada di dalam AUKU atau di dalam Akta 174. Ini adalah kerana JUHAM berpandangan prosedur tatatertib yang digunapakai di semua IPTA sekarang bersifat menindas, berat sebelah dan tidak dapat menjamin keadilan kepada para mahasiswa. 

Di antara perkara-perkara penting yang perlu diperbetulkan di dalam undang-undang yang berkait dengan tatatetib mahasiswa ialah seperti berikut : 

a) Di dalam kaedah-kaedah tatatertib pelajar yang diguna pakai di kesemua IPTA di negara ini dan juga praktis yang menjadi amalan kebanyakan IPTA, bidangkuasa berkenaan dengan hal ehwal tatatertib dan disiplin pelajar IPTA adalah diwakilkan oleh Naib Canselor sesebuah IPTA kepada Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang kemudiannya akan membentuk Jawatankuasa Tatatertib Universiti/Pihak Berkuasa Tatatertib Pelajar. Merujuk kepada AUKU dan juga kaedah tatatertib pelajar, kuasa jawatankuasa tatatertib adalah amat luas dengan meliputi kuasa untuk :

i) menyiasat;
ii) menjalankan pendakwaan;
iii) mendengar kes tatatertib dan menghakimi kes tersebut, dan
iv) membuat keputusan serta menjatuhkan hukuman sekiranya pelajar yang dituduh itu di dapati bersalah.

Perkara ini amatlah bertentangan dengan kaedah rules against bias yang menjadi tonggak utama kepada prinsip keadilan semulajadi (rules of natural justice) yang mesti dipatuhi oleh mana-mana adjudicatory body termasuklah mahkamah atau pun mana-mana tribunal dan lembaga tatatertib. Tidak ada jaminan pelajar yang dipertuduh oleh Jawatankuasa Tatatertib akan mendapat perbicaraan yang adil oleh kerana komposisi Jawatankuasa Tatatertib tersebut adalah terdiri daripada orang yang sama yang menjalankan segala kuasa yang diperuntukkan di bawah AUKU dan Kaedah Tatatertib. Oleh itu, JUHAM mendesak agar peruntukan di dalam AUKU dan Kaedah Tatatertib ini dipinda supaya kuasa-kuasa yang disebutkan di atas dijalankan oleh pihak yang berbeza bagi menjamin keadilan ke atas pelajar yang dituduh.

b). Perbicaraan di hadapan jawatankuasa Tataertib banyak melibatkan soal teknikaliti undang-undang. Namun, tidak terdapat pun sebarang peruntukan samada di dalam AUKU, Akta 174 mahupun Kaedah Tatatertib Pelajar-Pelajar yang memberikan hak kepada pelajar yang didakwa di hadapan Jawatankuasa Tatatertib untuk mendapatkan khidmat seorang Peguambela dan Peguamcara bagi mewakilinya di dalam perbicaraan tersebut. Sedangkan bagi kakitangan universiti termasuk pensyarah yang jika di dakwa di atas suatu pertuduhan tatatertib, mereka dibenarkan untuk diwakili oleh Peguam berdasarkan peruntukan di dalam Statutory Bodies (Discipline and Surcharge) Act 2000. Ini adalah suatu diskriminasi yang bertentangan dengan Perkara 8 (1) Perlembagaan Persekutuan yang memberikan hak samarata di sisi undang-undang. 

Manakala penafian hak untuk diwakili oleh seorang peguam pilihan sendiri (right to counsel) pula adalah bertentangan dengan Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. JUHAM berpendirian AUKU dan juga Kaedah Tatatertib Pelajar perlu dipinda bagi membolehkan seseorang pelajar yang dituduh di atas suatu kesalahan tatatertib untuk diwakili peguam pilihannya sendiri. Dalam keadaan hukuman yang boleh dijatuhkan di dalam prosiding tataertib boleh membawa hukuman maksimum dipecat dari universiti, maka sewajibnya para pelajar yang dituduh di hadapan jawatankuasa tatatertib diberikan hak untuk diwakili oleh peguam.

c). Berdasarkan kepada kaedah tatatertib pelajar, peruntukan di dalamnya hanya menyatakan jenis-jenis kesalahan tatatertib tetapi tidak menyatakan secara spesifik hukuman bagi setiap kesalahan tersebut. Tetapi terdapat satu peruntukan yang menyatakan mana-mana pelajar yang didapati bersalah atas suatu kesalahan tatatertib boleh dikenakan mana-mana satu atau gabungan dua atau lebih hukuman yang sesuai yang berikut : a) amaran; b) denda; c) dilarang dari mana-mana bahagian atau bahagian-bahagian tertentu Universiti bagi tempoh yang ditetapkan; d) digantung daripada menjadi seorang pelajar universiti bagi tempoh yang ditetapkan; e) dipecat dari universiti. Apa yang menjadi masalah, peruntukan ini adalah umum dan ianya tidak menentukan urutan hukuman yang mesti diikuti. 

Bentuk hukuman yang hendak dijatuhkan adalah berdasarkan kepada budibicara jawatankuasa tatatertib tanpa dipandu oleh apa-apa garis panduan tertentu. Oleh sebab itu soal proportionality (kesetimpalan) hukuman juga boleh dipertikaikan di mana di dalam beberapa kes, terdapat pelajar yang terus dikenakan hukuman dipecat dari universiti meskipun didapati bersalah melakukan kesalahan kali pertama dan kesalahan tersebut bukanlah kesalahan yang serius. Di dalam hal ini JUHAM mencadangkan agar peruntukan sebegini dipinda dan diadakan semacam suatu peruntukan lain yang spesifik tentang hukuman yang sepatutnya dijatuhkan agar ianya setimpal denga kesalahan yang dilakukan.

JUHAM berpendirian sehingga perkara-perkara yang membabitkan soal undang-undang ini diperbaiki dan dipinda bagi memberikan keadilan kepada mahasiswa, Kementerian Pendidikan dan pihak pengurusan IPTA perlu menggantung serta merta sebarang prosiding tatatertib yang sedang berjalan. JUHAM akan mengadakan sesi perjumpaan dengan para mahasiswa bagi menjelaskan perkara ini bagi membangkitkan kesedaran di kalangan mereka berkaitan dengan hak mereka untuk mendapatkan suatu undang-undang tatatertib yang adil.

Yang benar,

NOORAZMIR ZAKARIA
Pengarah Jabatan Undang-Undang &
Hak Asasi Manusia (JUHAM)
Dewan Pemuda PAS Malaysia

4 Julai 2014.

SAMAN TRAFIK - SAMAN EKOR : FAKTA & ISU



a) Apa itu Saman Ekor

JPJ : Saman ekor merupakan notis kepada pemilik kenderaan untuk memberi maklumat butiran pemandu kenderaan di bawah Seksyen 115 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang melakukan kesalahan yang berkenaan. Notis ini akan dihantar ke alamat pemilik kenderaan yang terdapat dalam pangkalan data JPJ. Istilah rasmi bagi saman ekor ialah Notis Pol.170A.

KDN : Saman ekor ialah saman yang dikeluarkan oleh mahkamah berikutan daripada satu notis yang dikeluarkan oleh pihak PDRM melalui borang polis yang dikenali sebagai borang POL 170A. Saman ini dikeluarkan berikutan atas kegagalan mematuhi notis POL 170A yang dikeluarkan oleh pihak PDRM. – Hansard Dewan Rakyat D.R. 29112010

Laman Web Galeri PDRM : Notis Pol. 170A ialah notis yang dikeluarkan di atas kesalahan yang dilakukan oleh kenderaan tanpa kehadiran pemandu atau kesalahan yang dilakukan oleh pesalah trafik tanpa ditahan polis seperti perangkap laju menggunakan LSD (Laser Speed Detecter) atau Laser Perangkap Laju dan RLC (Red Light Camera) atau Kamera Lampu Isyarat

Kesimpulannya
Saman Ekor ini bukan saman tetapi hanya Notis Meminta Maklumat Pemandu.

b) Penyampaian Saman Ekor.
Saman ekor dihantar secara pos berdaftar kepada pemilik kenderaan.

Penyampaian apa-apa notis boleh dibuat melalui Pos A.R Berdaftar mengikut Seksyen 118 APJ 1987.

Isu : a) Adakah notis itu benar-benar dikeluarkan?
b) Adakah notis itu telah disampaikan?
c) Adakah notis itu sempurna diserahkan?

c) Prosedur Saman Ekor (Notis Seksyen 115 – Pol 170A)

i) Kenderaan yang melakukan kesalahan dikenalpasti.
ii) Notis dikeluarkan, disampaikan dan diserahkan kepada pemilik berdaftar kenderaan.
iii) Dalam tempoh tujuh (7) hari pemilik kenderaan hendaklah memaklumkan butiran pemandu yang memandu semasa kesalahan dikatakan telah dilakukan.
iv) Jika gagal memberikan maklumat setelah tamat tempoh boleh dikeluarkan saman kerana ingkar notis.

d) Apa itu Kompaun?

Kompaun adalah tawaran denda jika orang yang kena saman (OKS) mengaku melakukan kesalahan dan ingin menyelesaikan denda di luar Mahkamah.

i) Adakah kompaun itu bayaran mandatori/wajib? 
Tidak, kompaun adalah tawaran sahaja. Jika tidak menerima tawaran, pihak yang menawarkan kompaun boleh mengambil tindakan lanjut.

ii) Adakah kompaun diperuntukkan dalam Undang-Undang?
Ya melalui Seksyen 120 APJ 1987

e) Kesan ingkar kompaun.

Pihak yang menawarkan kompaun boleh membawa Saman ke Mahkamah untuk dibicarakan.

f) Apa itu SAMAN?

Saman ialah suatu notis gantian perintah daripada Mahkamah supaya orang yang kena saman (OKS) hadir ke Mahkamah.

Saman mesti ada ayat berikut:

"KAMU DENGAN INI DIPERINTAHKAN supaya hadir sendiri atau melalui peguam di hadapan Majistret di ................................" 

Saman dikeluarkan mengikut Seksyen 53 (1) APJ 1987.

g) Kandungan Saman.

Setiap saman hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut :-
Lokasi Mahkamah
Tarikh kehadiran
Masa kehadiran
No. Pendaftaran kenderaan
Jenis kenderaan
Jenis kesalahan
Tempat kesalahan
Masa kesalahan

h) Penyampaian Saman

Seksyen 53 (1) APJ 1987 menyatakan hendaklah diserahkan serta-merta kepada OKS dan hendaklah dibuktikan serahan telah dibuat.

i) Kesan ingkar Saman

Jika Saman dibuktikan telah diserah dan OKS tidak hadir ke Mahkamah pada tarikh dan masa yang ditetapkan, maka Mahkamah boleh mengeluarkan Waran Tangkap mengikut Seksyen 53(2) APJ 1987.

j) Hukuman

Jika saman telah diserah dan OKS hadir, OKS boleh samada hendak mengaku salah atau minta dibicarakan.
a) Jika mengaku salah – hukuman akan dijatuhkan oleh Mahkamah.
b) Jika dibicarakan – bergantung kepada keputusan samada kesalahan dibuktikan atau tidak. Jika dibuktikan maka akan dijatuhkan hukuman. Jika tidak dapat dibuktikan maka akan dilepaskan.

k) Penguatkuasaan.

Jika hukuman telah dijatuhkan terhadap OKS maka OKS hendaklah memenuhi perintah hukuman samada membayar denda, penjara dan sebagainya.

Jika denda dibayar maka selesai kes saman tersebut. Jika tidak dibayar maka OKS akan dipenjarakan.

ZULHAZMI SHARIFF
18 JUN 2014
20 Syaaban 1435H